Nyilvános távközlés

Távmunka a Matávnál

Dolgozz hatékonyan - otthon!

Idén májustól kezdett el dolgozni a Matáv elsô távmunkása otthonában, ami mérföldkônek számít, hiszen erre - ebben a formájában - még nem volt példa a cég életében, miközben a vállalat tervei szerint egyre többen végeznék munkahelyi feladataikat távmunkában. A távmunka újdonságnak számít Magyarországon is, hiszen egyelôre elég kevés vállalat alkalmaz távmunkásokat. A munkavégzésnek ez az új formája ugyanakkor mind általánosabb a nyugati országokban.
Pálvölgyi Lajos, a Matáv projektvezetôje elmondta, hogy a Matávnál tavaly év végén született meg a döntés a részleges távmunka kísérleti bevezetésérôl. Az év elsô négy hónapjában összeállították és tesztelték az alkalmazandó technológiát és kidolgozták a bevezetés módszertanát. Az elsô távmunkások májusban kezdték el a részben otthoni munkát. Azóta folyamatosan nô a projektbe bekapcsolódók száma, jelenleg mintegy nyolcvan körül mozog a cég távmunkásainak száma. A mintát a Matáv Rt. többségi tulajdonosa, a Deutsche Telekom adta, ahol egy felmérés során a programban résztvevô munkatársak 98 százaléka válaszolta meg igennel azt a kérdést, hogy ha újra kezdôdne a távmunka projekt, belevágna-e ismét.
A távmunkának nagyon sok válfaja van, a Matáv távmunka projektje a saját dolgozók számára a részleges távmunkát teszi lehetôvé. Ez olyan munkavégzési forma, amelynek keretében a munkavállaló a hét két vagy több napján a hagyományos munkahelyi irodától eltérô helyszínen (általában otthon, bizonyos esetekben ügyfeleknél vagy más helyen) folytatja munkáját és ehhez a fejlett kommunikációs technológiák támogatását veszi igénybe. A részleges távmunka során a dolgozó munkájának 50-80 százalékát végzi az eredeti munkahelyén kívül, többnyire otthon. A távmunka azért részleges, mert a Matáv fontosnak tartja, hogy ne szakadjon meg a személyes kapcsolat a kollégákkal, a vállalattal. Erre munkaszervezési és pszichológiai szempontokból is szükség van.
A részleges távmunka bevezetésével a Matáv célja költségek megtakarítása és a hatékonyság növelése a Matáv-csoport kiválasztott szervezeteiben (elsô lépésben a Matáv Rt.-n belül). A távmunka olyan újszerû munkakultúra elterjesztését jelenti, melynek várható pozitív hatásai teljes egészében ma még fel sem mérhetôek. Emellett a mostaninál jóval nagyobb önállóságot követel a dolgozótól, és újszerû vezetési módszereket kíván a vezetôktôl. A távmunka számos elônnyel jár. A munkavállaló mentesül az idôt rabló mindennapos munkába járástól, rugalmasabban oszthatja be idejét és hatékonyabban dolgozhat, több idôt tölthet családja körében. A munkaadó elônyeit a munkaerô piaci elônyök mellett az alacsonyabb költségek, a nagyobb flexibilitás és a magasabb termelékenység jelentik. Nem csoda, hogy a távmunka külföldön rohamosan terjed. Korábbi adatok szerint 1999-ben az EU országaiban 6,7 millióan - vagyis a munkavállalók 4,5 százaléka - végeztek távmunkát. A tendencia állandó növekedést mutat, hiszen ez a szám évente több mint 40 százalékkal nô.
Különösen magas a távmunkát végzôk aránya az észak-európai országokban, Nagy-Britanniában, valamint az Egyesült Államokban. Európában nagy reményeket fûznek ahhoz, hogy számítógépek segítségével az üzleti központoktól távol élôk, a családi kötelezettségeik miatt kötött munkaidôt vállalni nem képes személyek (például kismamák), valamint a mozgásukban korlátozott emberek munkájukat otthon, bizonyos tekintetben kötetlen munkaidôben ellátva végezhessék.
Pálvölgyi Lajos utalt rá: a Matávnál a részleges távmunka bevezetését elôsegítette, hogy a vállalat különféle telephelyein dolgozók jelentôs része tevékenységének nagyobbik felét már ma is egyfajta "távmunkában" végzi, mivel a napi gyakorlatban a kommunikáció döntô része nem a mellette ülô kolléga felé irányul, hanem más épületekben, esetleg más városokban dolgozó belsô és külsô partnerei felé. A részleges távmunka a csapatmunkát sem akadályozza. Éppen ilyen körülmények között jön létre olyan kommunikációs helyzet, ahol megmutatkozik, hogy miként néz ki az igazi, strukturált és eredményorientált csapatmunka egymás támogatása és egymás szempontjainak figyelembe vétele mellett.
Miközben a távmunkás önállóan dolgozik, felettesének is másképpen kell irányítania kollégáját, ami újfajta és hatékonyabb vezetési stílust igényel. A szükséges informatikai eszközöket - például számítógép, esetleg laptop, fax, nyomtató, saját ISDN telefonvonal - a Matáv biztosítja a munkavállaló otthonában. Részleges távmunkában elsôsorban azok az alkalmazottak dolgozhatnak, akiknek jól meghatározott feladatokat kell határidôre elvégezniük. Ilyenek lehetnek az alkotó jellegû, elmélyült munkát igénylô tevékenységet végzôk: például a programozók, elemzést, tervezést, jelentéseket, elôterjesztéseket, kiadványokat, oktatási anyagokat készítôk.
Távmunkások lehetnek azok is, akik adminisztratív tevékenységeket végeznek, így például az adatrögzítôk, szövegszerkesztôk, nyilvántartások készítésével foglalkozók, illetve a gyakori mozgással járó, például az ügyfélorientált tevékenységet folytatók. Távmunkában végezhetô az ellenôrzô jellegû munka, a tanácsadás, a minôségi ellenôri tevékenység, a help-desk és bizonyos call-center jellegû munkahelyeken folyó feladatok.
Lovászi Magdolna, aki a Matáv informatikai igazgatóságán dolgozik, s az elsô távmunkások egyike, elmondta: munkája java része levelezés, telefonálás, s úgy gondolta, ezt otthon is el tudja végezni. Fônöke közölte vele elvárásait, aminek lényege, hogy dolgozzon ugyanolyan jól, mint eddig. Természetes, hogy távmunkásként ugyanolyan anyagi és egyéb elismerésben részesül, mint az irodában dolgozó kollégái. Megegyezett fônökével, hogy hetente három napot tölt otthon és kettôt a munkahelyén. Otthonában a cég felszerelt egy ISDN telefonvonalat, kapott notebook-ot, sôt, még bútorokat is. Lovászi Magdolna így összegezte elsô tapasztalatait: "Otthon nyugodt körülmények között dolgozom, hatékonyabban, több munkát végzek el, mintha a munkahelyemen lennék. Az idômet magam osztom be, de a fônököm is elér telefonon, e-mailen, ha akar".
A távmunkát végzôk visszajelzései pozitívak, sokan arról számolnak be, hogy az otthoni napokon hatékonyabban tudnak dolgozni, sok lemaradást behoztak. A távmunkások száma a következô hónapokban várhatóan tovább növekszik a vidéki munkatársak fokozottabb bevonásával.

Cs. A.